Yönerge

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ

KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Hitit Üniversitesi bünyesinde akademik takvim yılı içerisinde yapılacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin koordinasyonunu sağlamak üzere kurulan ‘Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Koordinatörlüğü’ nün çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Koordinatörlüğü’nün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yasanın 13 ve 14. maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 26.04.2019 tarihli ve 821.07 sayılı yazısı ekinde yer alan strateji belgesine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen; 

a)     Koordinatör: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Koordinatörünü, 

b)     Fakülte: Hitit Üniversitesi bünyesindeki fakülteleri,

c)     Yüksekokul: Hitit Üniversitesi bünyesindeki yüksekokulları,

d)     Meslek Yüksekokulları: Hitit Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını, 

e)     Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü, 

f)      Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu, 

g)     Üniversite: Hitit Üniversitesini 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Görevleri, Çalışma Alanları, Yönetim ve Organları

 

Koordinatörlüğün Görevleri 

MADDE 5-(1) Koordinatörlüğün Görevleri; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri ilgili Üniversitenin genel stratejisini oluşturulmak ve

(2) Üniversite birimlerinde konuyla ilgili düzenlenen etkinliklerin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

 

Koordinatörlüğün Çalışma Alanları

MADDE 6- Üniversite’de yapılacak olan proje ve faaliyetlerin 15 Temmuz ruhunu yansıtarak şekilde zenginleştirilmesi ve mükerrerliklerin önüne geçilmesi amacıyla;

a)     15 Temmuz darbe girişimini her yönüyle anlatmak,

b)     Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün gerçek yüzünü anlatarak yurt içi ve yurt dışında örgütün etkinliğinin azaltılmasına zemin hazırlayacak plan, proje ya da etkinlikleri gerçekleştirmek ve desteklemek,

c)     Yapılmasında fayda görülmekle birlikte, kurgusunda, işleyişinde veya içinde barındırdığı unsurlarda aksama ya da sorun olduğu görülen faaliyetlerde gereken hususlarda düzeltme yapmak,

d)     Akılda kalıcı nitelikte, sıra dışı ve başarılı olduğu düşünülen etkinliklerin, daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak,

e)     Etkinliklerin 15 Temmuz ruhuna uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için üniversite, sivil toplum örgütleri ve medya arasında yakın bir işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

f)      15 Temmuz kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili kendisini tekrar eden faaliyetlerin yerine daha fazla kişiye ulaşacak ve daha akılda kalıcı faaliyetlere öncelik vermek,

g)     Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerle devletin FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesinde ulusal ve uluslararası kamuoyunun desteğini almasına katkı vermek,

h)     Bölgesinde demokratik geleneğin en önemli temsilcisi olan ülkemizin bu küresel terör örgütüyle tek başına verdiği mücadeleye ulusal ve uluslararası akademik katılımı sağlamak,

i)      Birimlerin sunmuş oldukları proje ve faaliyet planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri, yapılan istişare ve değerlendirmeler doğrultusunda yeni, akılda kalıcı, sıra dışı ve anma etkinliklerinin ruhuna ve amaçlarına uygun şekilde tasarlanmış proje ve faaliyet önerileri planlamak,

j)      Üniversite birimleri bünyesinde planlanan etkinliklerin bir eylem planı çerçevesinde konsolide ederek uygulamak,

k)     Uygulama aşamasında birimlerce yapılacak olan proje ve faaliyetleri Koordinasyon Kurulunca belirlenen ana çerçeveye ve stratejiye uygun bir şekilde yapılmasını takip etmek,

l)      Proje ve faaliyetlerin uygulanmasından sonraki süreçte gerçekleştirilecek değerlendirme ve raporlama aşamasında faaliyet çıktılarını (rapor, bildiri, kitapçık, vb.) Koordinatörlükte toplamak,

m)   Birimlerde yapılan etkinliklere dair çıktıların arşivlenmesi ve raporlanması hedeflemektedir.

 

Yönetim Organları 

MADDE 7-(1) Koordinatörlüğün organları şunlardır; 

a) Koordinatör, 

b) Koordinatör Yardımcısı, 

c) Koordinasyon Kurulu.

 

Koordinatör

MADDE 8-(1) Koordinatör, öğretim üyeleri arasından rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatörün görev süresi yeni Koordinatör görevlendirilinceye kadar devam eder.

(2) Koordinatör uygun görmesi durumunda Rektör Onayı ile Koordinatör Yardımcıları görevlendirebilir. Koordinatör olmadığı zamanlarda Koordinatör Yardımcılarından biri vekâleten görevi yürütür. Vekalet altı aydan fazla olamaz. Koordinatör Yardımcısının görev süresi görevlendirme yapan Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır.

 

Koordinatörün Görevleri

MADDE 9-(1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Koordinasyon Kurulu’na başkanlık etmek, 

b) Bu Yönerge esaslarına göre Koordinatörlüğü yönetmek,

c) Koordinatörlüğün kararlarını Rektörlüğe iletmek ve süreci takip etmek, 

ç) Koordinatörlük faaliyetleri ile ilgili olarak Rektöre rapor vermek,

d) Gerekli hallerde kurulu toplantıya çağırmak,

e) Her yıl ocak ayında Koordinatörlük faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birimler ile kurumlara göndermek.

 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 10-(1) Koordinasyon Kurulu, Koordinatör başkanlığında fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki koordinatörlük üyelerinden oluşur. 

(2) Kurul her eğitim-öğretim dönemi başında toplanır. Kurul’a Koordinatör teklifi ve Rektör onayıyla her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birer üye görevlendirilir.

(3) Koordinasyon Kurulu, Koordinatörün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

(4) Bu toplantılara gerekli hallerde görüş alış-verişinde bulunmak üzere konuyla ilgili uzmanlar koordinatör tarafından davet edilebilir. 

 

Koordinasyon Kurul Üyesinin Görevleri

 

MADDE 11-(1) Koordinasyon Kurul Üyesi, biriminde yapılan tüm etkinliklerin koordinatörlüğe raporlanmasından sorumludur.  Rapor içeriğinde faaliyet çıktıları olarak bildiri, kitapçık, resim, video, resmi internet sitesinde yayınlanan haber kullanılabilir. Bu veriler uygun formatta hazırlanarak Koordinatörlüğe iletilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu Yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Koordinatörlüğü